سخن روز

حضرت علی (ع) می فرماید : کسی که رازش را مخفی نگه دارد اختیارش بدست خودش است.

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس هجدهم ) – معرفی ابزار های ترسیم منحنی و مسیر آزاد ( Path Tools ) و ذکر پارامتر ها و تنظیمات هر کدام از ابزار ها و نحوه استفاده از آنها طراحی در فتوشاپ ( بخش اول )

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس هجدهم ) – معرفی ابزار های ترسیم منحنی و مسیر آزاد ( Path Tools ) ، توضیح نحوه عملکرد و خصوصیات آنها ، علت کاربردی استفاده از آنها در طراحی و فتوشاپ و ذکر پارامتر ها و تنظیمات هر کدام از ابزار ها و نحوه استفاده از آنها طراحی در فتوشاپ ( بخش اول ) - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها
آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس هجدهم ) – معرفی ابزار های ترسیم منحنی و مسیر آزاد ( Path Tools ) و ذکر پارامتر ها و تنظیمات هر کدام از ابزار ها و نحوه استفاده از آنها طراحی در فتوشاپ ( بخش اول )آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس هجدهم ) – معرفی ابزار های ترسیم منحنی و مسیر آزاد ( Path Tools ) و ذکر پارامتر ها و تنظیمات هر کدام از ابزار ها و نحوه استفاده از آنها طراحی در فتوشاپ ( بخش اول )
قیمت قیمت : 5000 تومان
775 بازدید
نوع فایل :

  در این جلسه از مجموعه آموزش فتوشاپ سی سی ( Photoshop CC ) ویژه معماری و پست پروداکشن به مبحث بسیار مهم و کاربردی ( Path ) ها ( منحنی ، مسیر و ترسیمات با خصوصیات برداری ) پرداخته می شود . در فتوشاپ مجموعه ابزار ها و فرمان هایی داریم که دارای عملکرد با خاصیت برداری هستند و در طراحی بسیار مورد استفاده قرار می گیرند . بر همین اساس ابتدا خصوصیات این ابزار ها و علت کاربرد های آن به کار آموزان تفهیم شده و سپس به معرفی ابزار ها و خصوصیاتشان پرداخته می شود .   

مباحثی که در این جلسه از آموزش فتوشاپ سی سی ( Photoshop CC ) ویژه معماری پست پروداکشن توضیح داده می شود به شرح ذیل می باشد :

  • آشنایی با خصوصیات رفتاری و نحوه عملکرد منحنی و مسیر ها ( Path ) در فتوشاپ سی سی ( Photoshop CC )
  • معرفی ابزار های ترسیمی با خصوصیات رفتاری ( Path) از قبیل چهار ضلعی ، دایره ، بیضی ، چهار ضلعی گوشه گرد ، چند ضلعی ، پاره خط و اشکال از قبل آماده و معرفی پارامتر ها و تنظیمات آن در فتوشاپ سی سی ( Photoshop CC )
  • معرفی ابزار های ویرایشی ( Path ) ها از قبیل ( Path selection tool ) و ( Direct selection tool ) و نحوه کار با آنها
  • معرفی سایر ابزار های ترسیم منحنی و مسیر از قبیل ( Pen tool ) ، ( Free form pen tool ) ، ( Add anchor point tool ) ، ( Delete anchor point tool ) و ( Convert point tool )

 در انتهای این جلسه آموزش فتوشاپ سی سی ( Photoshop CC ) کاربر به راحتی عملکرد ابزار های ترسیم منحنی و مسیر ( Path ) را شناخته و توانایی کار با آنها را در فتوشاپ و طراحی را خواهد داشت .

مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) ( گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها زیر مجموعه " خانه معماری و هنر دیجیتال " ) ( مدت زمان فیلم : 38 دقیقه )

 

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس هجدهم ) – معرفی ابزار های ترسیم منحنی و مسیر آزاد ( Path Tools ) ، توضیح نحوه عملکرد و خصوصیات آنها ، علت کاربردی استفاده از آنها در طراحی و فتوشاپ و ذکر پارامتر ها و تنظیمات هر کدام از ابزار ها و نحوه استفاده از آنها طراحی در فتوشاپ ( بخش اول ) - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-1

 

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس هجدهم ) – معرفی ابزار های ترسیم منحنی و مسیر آزاد ( Path Tools ) ، توضیح نحوه عملکرد و خصوصیات آنها ، علت کاربردی استفاده از آنها در طراحی و فتوشاپ و ذکر پارامتر ها و تنظیمات هر کدام از ابزار ها و نحوه استفاده از آنها طراحی در فتوشاپ ( بخش اول ) - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-2

 

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس هجدهم ) – معرفی ابزار های ترسیم منحنی و مسیر آزاد ( Path Tools ) ، توضیح نحوه عملکرد و خصوصیات آنها ، علت کاربردی استفاده از آنها در طراحی و فتوشاپ و ذکر پارامتر ها و تنظیمات هر کدام از ابزار ها و نحوه استفاده از آنها طراحی در فتوشاپ ( بخش اول ) - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-3

 

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس هجدهم ) – معرفی ابزار های ترسیم منحنی و مسیر آزاد ( Path Tools ) ، توضیح نحوه عملکرد و خصوصیات آنها ، علت کاربردی استفاده از آنها در طراحی و فتوشاپ و ذکر پارامتر ها و تنظیمات هر کدام از ابزار ها و نحوه استفاده از آنها طراحی در فتوشاپ ( بخش اول ) - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-4

 

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس هجدهم ) – معرفی ابزار های ترسیم منحنی و مسیر آزاد ( Path Tools ) ، توضیح نحوه عملکرد و خصوصیات آنها ، علت کاربردی استفاده از آنها در طراحی و فتوشاپ و ذکر پارامتر ها و تنظیمات هر کدام از ابزار ها و نحوه استفاده از آنها طراحی در فتوشاپ ( بخش اول ) - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-5

 

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس هجدهم ) – معرفی ابزار های ترسیم منحنی و مسیر آزاد ( Path Tools ) ، توضیح نحوه عملکرد و خصوصیات آنها ، علت کاربردی استفاده از آنها در طراحی و فتوشاپ و ذکر پارامتر ها و تنظیمات هر کدام از ابزار ها و نحوه استفاده از آنها طراحی در فتوشاپ ( بخش اول ) - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-6

 

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس هجدهم ) – معرفی ابزار های ترسیم منحنی و مسیر آزاد ( Path Tools ) ، توضیح نحوه عملکرد و خصوصیات آنها ، علت کاربردی استفاده از آنها در طراحی و فتوشاپ و ذکر پارامتر ها و تنظیمات هر کدام از ابزار ها و نحوه استفاده از آنها طراحی در فتوشاپ ( بخش اول ) - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-7

 

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس هجدهم ) – معرفی ابزار های ترسیم منحنی و مسیر آزاد ( Path Tools ) ، توضیح نحوه عملکرد و خصوصیات آنها ، علت کاربردی استفاده از آنها در طراحی و فتوشاپ و ذکر پارامتر ها و تنظیمات هر کدام از ابزار ها و نحوه استفاده از آنها طراحی در فتوشاپ ( بخش اول ) - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-8

 

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس هجدهم ) – معرفی ابزار های ترسیم منحنی و مسیر آزاد ( Path Tools ) ، توضیح نحوه عملکرد و خصوصیات آنها ، علت کاربردی استفاده از آنها در طراحی و فتوشاپ و ذکر پارامتر ها و تنظیمات هر کدام از ابزار ها و نحوه استفاده از آنها طراحی در فتوشاپ ( بخش اول ) - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-9

 

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس هجدهم ) – معرفی ابزار های ترسیم منحنی و مسیر آزاد ( Path Tools ) ، توضیح نحوه عملکرد و خصوصیات آنها ، علت کاربردی استفاده از آنها در طراحی و فتوشاپ و ذکر پارامتر ها و تنظیمات هر کدام از ابزار ها و نحوه استفاده از آنها طراحی در فتوشاپ ( بخش اول ) - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-10

 

follow us